Bài 30: Hẹn Bạn – Thiên Diện Ngăn Che Hiển Lộ Báo Tin

THIÊN DIỆN NGĂN CHE HIỂN LỘ BÁO TIN

của Huyền Chi

https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6456.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6426.html https://kinhdich.asia/wp-content/uploads/2023/08/072516_0211_nghaca6434.html
THUẦN CẤN GIẢI TIỆM

Chúng tôi hẹn chờ nhau tại một rạp hát nọ để cùng đi đến nhà Ông bạn.

Lòng muốn biết: Có bạn đến chưa? Nếu đến rồi thì đang đứng hay ngồi ở chỗ hẹn?

Thiên diện Chánh đang động là: Thuần Cấn

Thuần Cấn là Ngăn Che, được biến dịch là Ngưng Nghỉ

– Nếu xe chạy                – Ngừng lại chờ
– Nếu ngừng lại              – Đứng ở đâu đó chờ
– Nếu đứng                     – Ngồi chờ
(Xét Tình lý nơi chốn: rạp hát, thì không bao giờ có nằm chờ)

Vậy Thuần Cấn đang động: Có đến rồi.

Đến lâu hay mau? Thuần Cấn đang động hào 5: Đến Lâu rồi.

Xét Tình lý đến lâu: Đến chờ lâu ắt phải Ngồi.

Vậy nên tôi Phát ý: Đang ngồi chờ

Ngồi chờ ở đâu?
Tình lý nhà hát, có phía cửa đóng. Giải là lối ra vào.

Nhưng ngồi chờ nơi có bán đồ giải khát hay ngồi chỗ nào?
Tiệm: tại bực thềm, ngạch cửa.

Kiểm soát lại khi tôi đến rạp hát thì thấy quả nhiên, bạn tôi đang ngồi chờ ở nơi bậc thềm, lúc cửa đang đóng kín, trước rạp hát nọ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *