Âm Dương Lý Số – Dương Âm Số Lý

ĐÔI LỜI TRẦN THIẾT Tài liệu này ta ghi hơi vội nên có hơi rắc [...]

ADLS 01. Kiền Dĩ Dị Tri Khôn Dĩ Giản Năng

1. Tiền nhân có câu: Kiền dĩ dị tri, Khôn dĩ giản năng, nghĩa là: [...]

ADLS 02. Đức Tánh của THẦN THÔNG-TRI và THẦN TRI-HÓA

1. Những Đức Tánh này được và bị chúng tôi định ý nghĩa, lý giải [...]

ADLS 03. Chỉ Có Âm-Dương VÔ-TOÀN-VÔ

1. Kể từ Siêu Siêu Nhiên tiến đến Siêu Nhiên rồi tiến đến Hiển Nhiên… [...]

ADLS 04. Phương Pháp để Tiến Bộ Trên Bước Đường Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý Là mục tiêu tối hậu của Dịch học [...]

ADLS 05. Phép Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Tự mình có tham dự, có chứng kiến và liền phải ghi nhớ câu [...]

ADLS 06. Phép Tắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

01. Đây là phép chúng ta dùng xài: Thần vô Phương, Dịch vô Thể 02. [...]

ADLS 07. Phương Pháp và Điều Kiện để Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Phải hiểu thật rõ, thật đúng cái lý lẽ của Lý ý tượng Dịch. [...]

ADLS 08. Mười Tám Điều Tâm Niệm về Tất Pháp Lý Đoán Số Học Biến Thông

1. Điều kiện tiên quyết: Đức Vô Tư Âm Dương Trí Tri, Ý Vô Toàn [...]