Lời Mở Đầu Dịch Lý Nhập Môn

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc [...]

Sơ Đồ Tiến Hóa của Vũ Trụ

 Lò Tạo Hóa theo triết lý Kinh Dịch với cảm tưởng Xuân Phong – Hồng [...]

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P1)

Định nghĩa: Dịch Lý Học là gì? Dịch: thay đổi, luân chuyển, biến hóa. Lý: [...]

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P2): Nguồn Gốc của Dịch Lý Học

2. Nguồn gốc của Dịch Lý học LÝ DỊCH BÀN TỪ CÕI VÔ ĐẾN HỮU [...]

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P3): TIẾN TRÌNH của Vũ Trụ

3. Tiến trình của Vũ Trụ Theo đà phát triển của Lý Dịch Vũ Trụ [...]

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P4): Ký Hiệu ÂM DƯƠNG

4. Ký hiệu Âm Dương Âm Dương là gì? Âm Dương là hai danh từ [...]

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P5): Âm-Dương với CÁC THỂ-HIỆN

5. Âm Dương với các Thể-Hiện Sau các phần suy lý và diễn tả về [...]

DLNM 01. Lý Số là Gì

Lý Số nghĩa là không có số mấy, mà nó là tất cả các số [...]

DLNM 02. Hậu Thiên LUẬN Tiên Thiên

Nay chúng ta là con người thuộc về phạm vi Hậu Thiên, cõi hữu ; bất [...]

DLNM 03. TIÊN THIÊN TRIẾT LÝ và LÝ SỐ HỌC

Sau khi các bạn đã hội lý được Bát Quái qua trên vạn loại, bây [...]

DLNM 04. Đại Khái về Động Tĩnh Công Thức

Tất cả mọi công thức đều qui về Tạo Hóa, tức là khi thiên cơ [...]

DLNM 04. Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường

Tức là gồm cả tai nghe, mắt thấy, trí hiểu và tâm tư. Ví dụ: [...]