Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam

LỜI MỞ ĐẦU Quyển Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam thuộc một trong nhiều tài liệu của Việt-Nam [...]

VMDL 01. CON NGƯỜI

CON NGƯỜI LÀ GÌ? Xã hội loài người liên lạc mật thiết với con người [...]

VMDL 02. SỰ ĐẶT TÊN – SỰ ĐỊNH DANH TRÍ TRI CƠ CẤU: TƯỢNG HÌNH HÀI THANH

ĐẶT TÊN LÀ GÌ? Đi tìm một Danh từ để gán cho sự vật này [...]

VMDL 02. SỰ LỢI ÍCH CỦA TRÍ TRI CƠ CẤU

Tự nhớ và tự hiểu lại cho rõ TRÍ TRI CƠ CẤU là gì? Là [...]

VMDL 03. LÝ TRÍ

Con Người theo quan điểm Dịch Lý là con người có chấp nhận Lý Trí. [...]

VMDL 04. Ý NIỆM VỀ DỊCH LÝ hay TẠI SAO CÓ SỰ BIẾN HÓA

DỊCH LÝ HỌC LÀ GÌ? Dịch là thay đổi, luân chuyển biến hóa. Lý là [...]

VMDL 05. GIẢI THÍCH LUẬT VŨ TRỤ

Tôi, con người Hậu Thiên, dùng Lý Trí, một khí cụ siêu tuyệt mà trên [...]