Những Bước Chính Trên Đường Học Dịch

Tự học kinh dịch
  • Bước thứ nhất:  Tìm hiểu rốt ráo về Sự thật ở câu chuyện Đang Động.

Phải chuyên lo thực tập về Luận lý. Tức là ta luôn năng theo dõi mọi phạm-vi Âm-Dương Trời biển Tình Ý Trời-Đời-Người-sự-vật-việc trong câu chuyện Đang Động mà ta đang khảo sát. Mọi hiện-tượng Dịch lý hóa đều phải bị và được ta quan sát hết sức công phu. Từ đại thể tổng quát, cho đến chi li nhiệm nhặt.

Tự học kinh dịch
Tự học kinh dịch

Chúng ta thực tập như vậy nhằm mục đích: để cho mình nhớ và hiểu biết nhiều về phạm-vi âm-dương Trời biển Tình Ý. Thuộc về Trời-Đời-Người và Vạn Hữu. Bởi vì chỉ có con Người hiểu biết nhiều và hiểu biết sâu rộng và đúng với Sự thật mới có khả năng luận bàn rốt ráo về Tình lý và Tình ý được.

Thực tập về Luận Lý cũng là để TRAU GIỒI Đạo Biến Thông Thiên-Địa Tất Yếu.

Tóm lại: ở bước một, Dịch học sĩ phải năng thực tập làm bài kiểm soát. Năng quen quan sát mọi uẩn khúc éo le trong những phạm-vi Sinh Linh Động của Trời-Đạo-Đời-Người-Sự-Vật-Việc…

Và phương tiện dụng cụ tối cần là: VĂN LÝ HỌC để quen tập Biến thông Danh Ý Dịch tượng và trên mọi sự-vật-việc…

Và cũng chính là Phương pháp Căn Bản truy tìm Sự thật.

kinh-dich-la-gi
kinh-dich-la-gi
  • Bước thứ hai:  Lý luận và Luận Lý là TRAU GIỒI Đức Thần Minh.

Tìm cho ra sự Hợp Tình lý trong chính Lý Ý tượng Dịch, tức nghiêng nặng về Ý Lý Tượng Dịch Đang Động. Chuyên lo thực tập về việc Lý Luận (Luận Lý là bám vào câu chuyện truy lý tìm cho ra sự thật trong câu chuyện như ở bước một – Ở bước hai là Lý luận tức tìm cho ra Ý Thật trong Lý Ý tượng Dịch).

Nghĩa là phải hiểu biết thật rõ, thật đúng, thật chính lý của lý tượng Dịch. Có như thế mới điều động được ý nghĩa của Lý tượng Dịch vào mọi Phạm vi Tình lý. Dùng Lý tượng Dịch để biết Thiên Ý ẩn trong Nhân-sự-vật-việc — gọi là công tác Lý-Luận. Tiếp theo, quan sát thật kỹ lưỡng mọi hiện tượng Dịch lý hóa trong mọi Phạm-vi Tình Lý, xem nó Ăn Khớp với Ý tượng Dịch ở đâu? lúc nào? Đó là làm xong công tác Luận Lý và Lý Luận.

Giai đoạn thứ hai nầy, Dịch học sĩ thực tập Lý luận từ Siêu hình về tới mọi phạm vi Hữu hình. Và Luận lý rốt ráo từ  mọi phạm-vi Hữu hình trở về Siêu hình. Do vậy, Dịch học sĩ phải hết sức Kiên Nhẫn. Cố-gắng miệt mài về Sự lý, ngỏ hầu Sự lý được và bị sáng tỏ, chính xác, cụ thể…

Có như vậy mới mong thực tập về Phác Họa, Phác Ý cho tỏ rõ mọi sự, vật, việc mà mình không cần quan sát nữa; mà nó vẫn phải xảy ra Y NHƯ sự lý luận của mình. Đây chính là Giai đoạn Trau giồi Đức Thần Minh Chí công Vô Tư của con nhà học Dịch.

Kinh dịch xưa và nay
Kinh dịch xưa và nay

Tóm lại: Bước thứ hai bó buộc chúng ta phải thấu hiểu Triệt để về sự CHÍNH LÝ của Ý Lý Tượng Dịch, mới mong thấy được sự Ăn Khớp với câu chuyện. Lý luận và Luận Lý mà Ăn Khớp rồi… đó là tiến vào giai đoạn Tiên Tri Tiên Giác.

  • Bước thứ ba:  Chuyên về VĂN LÝ

Nói cho dễ hiểu, ở bước thứ nhất, bạn phải tìm biết cho Đúng Y như Thiên Nhiên xuất hiện của mọi chuyện khởi từ Quá khứ cho đến Hiện Tại khá hoàn hảo. Ở bước thứ hai, bạn tìm biết thật đúng, thật chính xác về quá khứ, đến Hiện Tại và để chuẩn bị cho việc tiên liệu ở Tương lai.

Thật sự thì: Ở bước nào, bạn cũng phải Đạt Đạo Biến Thông Thiên-Địa tất yếu, và phải Ăn Khớp Cùng lúc chung cùng với Đức Thần Minh Chí Công Vô Tư. Cho nên, năng luyện bước 1 và bước 2 để có đủ và thừa kinh nghiệm về Phân tích Phạm vi Tình Lý.

Chiết tính tình Ý… sao cho ngày càng điêu luyện… đó cũng là ý nghĩa của bước thứ ba. Mặc dù phân tích là sự gượng ép của Lý trí. Nhưng đừng vì thế mà bị và được sự đánh lừa của Văn ngôn chữ nghĩa mà lạc vào ngụy biện, thay vì lý luận về Chính Lý… tiến về Văn Lý học, không tiến về Văn chương chữ nghĩa, không nên ở không chơi chữ mà xa rời Chân Lý.

Kinh dịch của người quân tử
Kinh dịch của người quân tử

Bước thứ ba bó buộc phải nhớ: Văn ngôn bất tận Ý, Ý bất tận cùng kỳ lý… không được phép chấp ngôn, chấp danh có hại cho việc Luận lý và Lý luận.

  • Bước thứ tư:  Thật VÔ-TƯ khi Thiên Cơ máy động trong Nhân Cơ.

Vậy khi lòng bạn có cảm xúc muốn biết, bạn phải ghi chép ngay câu chuyện, sự lý, sự việc, sự vật, vấn đề mà bạn đang có cảm xúc, nhờ vậy bạn sẽ năng tiến về mức độ chính xác và xoáy trực thẳng vào trọng tâm cốt lõi của vấn đề mà bạn thắc mắc

Đồng thời, nhờ  chịu khó ghi chép thắc mắc mà bạn lại có dịp năng thắc mắc một cách Vô tư hơn và chính đáng hơn, bạn đang luyện tập kiềm chế cảm xúc dục vọng sẵn có ở trong chính Con Người bạn. Nếu không chịu khó ghi chép vấn đề bạn sẽ thường xuyên xuyên thắc mắc lãng nhách hoặc lạc đề, do lửa dục trong Người bạn gây ra.        

Tự học kinh dịch mở đầu
Tự học kinh dịch mở đầu

                                      

Vậy ở bước thứ tư bạn đang làm công tác: nghiêm túc nghiên cứu kỹ lưỡng việc Thiên-Cơ máy động trong Nhân-sự-việc-vật cơ.

  • Bước thứ năm:  Căn Cơ là từ Yếu Lý Âm-Dương Đồng nhi Dị.

Bạn áp dụng triệt để Yếu lý âm dương đồng nhi dị mới mong soi rọi được những dị biệt chi li, vi ti nhiệm nhặt và những tương đồng Sẵn Có trong mọi sự-vật-việc mà bạn đang Thắc Mắc. Bạn không thể cố gắng giải quyết mọi thắc mắc mà không tựa vào. Dựa vào yếu-lý âm-dương đồng nhi dị được. Vì chỉ có nó mới giúp bạn ngụp lặn trong Âm-Dương Trời biển Tình Ý mà không lạc đề, lạc hướng luận lý và lý luận.

Bạn nên nhớ: Triết lý mà loài người đã, đang và sẽ có chỉ giải quyết đến mức độ về ngọn ngành của tại sao… còn Âm-Dương đồng nhi dị là hiện thân siêu tuyệt của: Tại sao của mọi cái Tại sao ngọn ngành vụn vặt, lẻ tẻ. Chỉ có giải quyết tận Căn gốc cội nguồn mới mong chính bạn chấp nhận và chính người khác cũng tự chấp nhận.

Còn giải quyết theo kiểu dung tạp, qua quýt… cưỡng bức chấp nhận thì sao?… xin thưa: Cưỡng bức chấp nhận là luật rừng, là mầm mống của hận thù, của chiến tranh. Bạn muốn sống an nhàn và hạnh phúc bạn phải tôi luyện bước thứ năm nầy — nó là: vận dụng cho thành thạo việc áp dụng Yếu-Lý Âm-Dương đồng nhi dị trong mọi phạm-vi âm-dương Trời biển tình lý, tình ý của Trời-Đời-Người-sự-vật-việc đó vậy.

  • Bước thứ sáu:  Nhớ nằm lòng Lý Hoá Thành và Đạo Cực Tiên quyết.

Lòng cảm xúc muốn biết đã bị và được theo dõi từ bước thứ nhất đến bước thứ năm. Bước thứ sáu là đến giai đoạn Hóa Thành Ý bộ mặt Mới… tức là  sẽ Biết thật rõ về Quá Khứ cho đến Hiện tại. Đây là giai đọan dịch học sĩ tập luyện trau giồi về luật Phong sơn Tiệm.

Đó là Sự diễn tiến có tuần tự và hết sức trật tự, còn gọi là phép tắc theo dõi về đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa… đệ nhiên sinh hoá, đệ nhiên sinh thành… tỉ như hễ đã có ĐẾN tức là trước đó dĩ nhiên phải có ĐI cái đã. Và chúng ta thận trọng đã có ĐI thì chưa chắc phải ĐẾN ĐÂY mà có thể ĐẾN Ở CHỖ KHÁC...  đó là lý đệ nhiên sinh hoá đó vậy.

Đây là giai đoạn mà bạn đang say mê thích thú để tìm biết, tìm hiểu rốt ráo về LUẬT TẠO-HÓA AN BÀI, về Đệ Nhiên Sinh Thành, thành ra một giai đoạn diễn biến về một phận số nào đó, gì đó, sao đó. Bạn đã phải trải qua số số, tượng số, tượng hình, số lý, lý số, nghĩa lý, lý nghĩa và ngược lại.

Bạn tiến đến sự thật của Đạo Cực Tiên quyết, về Tài Năng Tuyệt vời VÔ ĐỊCH, VÔ SONG, tuyệt nhiệm mầu của Tạo Hoá Biến Hóa Sinh Thành. Bạn đang rõ Lưới Trời THƯA, LỒNG LỘNG mà chẳng LỌT… bạn đang làm gì? Bạn đang mài miệt thực tập về Đường Đi Dĩ Nhiên của Tạo Hóa…

Bạn đang hết sức tôi luyện việc am tường Biến Hóa Luật. Tánh Biết Biết và Biết không Biết Sẵn Có trong con Người bạn được và Bị khai thác triệt để. Và dĩ nhiên NÓ sẽ dần dần LINH ĐỘNG như Thần!! Bạn dần dần tiến về mục tiêu Tiên Tri xứng danh, lỗi lạc, vì con Người bạn đang là một Thần Thông Tri Linh Hoạt đó vậy.

  • Bước thứ bảy:  Quyết định của Đức Thần Minh Vô Tư.

Tới đây, bạn đã gần trở thành nhà Tiên tri xứng danh, tức bạn khá am tường Dĩ vãng, Hiện tại và Tương lai Y như Thiên Nhiên xuất hiện. Là vì bạn đã am tường mọi phạm-vi âm dương Tình Lý với sự diễn tiến mầu nhiệm của NÓ trong biển Càn–Khôn. Bạn năng ở dạng Trụ Thần

Thần Trí bạn thường xuyên Hoạt Bác Biến Thông và con Người bạn luôn luôn gần gũi với Đức Thần Minh Chí Công Vô Tư. Bạn có quyền mơ ước, bạn Ngộ Đạo Dịch, đạt Tâm Dịch… gần như là sự thật chứ không phải nằm mơ giữa ban ngày như lúc bạn mới bước chân vào con đường Lý học.

Thần Linh Hoạt đã sẵn có trong con Người bạn… đến giai đoạn thứ bảy bạn làm gì? Bạn sẽ năng luyện tập Thần Trí Linh Hoạt của bạn luôn luôn Ăn Khớp với Thần Tri Hóa. Bạn đang có ý Thuận Thiên Hành Đạo rồi. Nghĩa là Thần Trí của bạn muốn luôn luôn cùng Thần Tri Hóa nằm gọn trong Đức Thần Minh chí công vô tư đó vậy.

Để làm gì? Để tự cứu mình phần nào, nếu được, và cứu Người nếu được sự ưng chuẩn của Đức Thần Minh. Bạn ra công Sáng tạo và kiểm tra xem có Y như thiên nhiên xuất hiện để bạn Tự tin và xác quyết… trật không nản, trúng không vui lố bịch… bạn năng luyện tập thuận theo Thiên Ý… giai đoạn nầy bạn biết chắc Ý bạn là cơ sở, nhưng ý bạn chẳng là gì cả, bạn luôn uốn nắn ý bạn sao cho thuận với Thiên Thời,  Địa lợi và Nhân hoà…

Lúc nầy bạn mới rõ sai một ly Ý Trời thì đi một dặm chưa trở về nẻo đúng… nghĩa là tội lỗi của chính mình sẽ vô cùng to lớn. Bạn sẽ tiến đến trạng thái Quán Thông Thiên Địa, bạn hành xử theo phép Như Nhiên, theo phép Vi Vô Vi… nghĩa là Tạo Hóa làm việc như điên cuồng nhưng trong sâu kín và lặng lẽ… Tạo Hoá dường như không làm gì cả mà làm tất cả. Kinh Dịch: Thiên-Địa chưa từng đình nghỉ sự sống động.

  • Bước thứ tám:  Linh Thiêng Thần Trí Lực.

Đây là Giai Đoạn bạn phải ra công Tôi luyện cái mà Người đời thường gọi là Linh Tánh, Tâm Linh, Linh Thông… Linh Cảm, Linh Khiếu, Linh Giác. Ai sẵn có mạnh mẽ những Tánh ấy, người đời thường gọi là kẻ Thiên Tài, Thiên Tử, Tiên Thánh giáng trần…

Trong phạm-vi Siêu-Hình người đời còn gọi là trạng thái Xuất Hồn, Cô Cậu đồng bóng nhập, Xuất Thần, Nhập Thần. Trong Phạm-vi Đạo giáo còn gọi danh Đấng Giáng Thế Cứu Trần. Nghĩa là bạn đang Tôi luyện phép NHƯ LAI. Như  là NHƯ NHIÊN như vậy, như vậy hết sức Hồn Nhiên, hết sức tự nhiên, hết sức dĩ nhiên. Lai là đến rồi đi, tự nhiên đến, tự nhiên đi… tất cả đều Chí lý. Hợp Lý, Hợp Tình… cũng là giai đoạn bạn ra công giảm thiểu tối đa: Tham Sân Si – Lục dục – Thất tình.

Xem video kinh dịch và các cách gieo quẻ và giải quẻ

Lục dục Thất tình hay gây vô minh mờ Trí trong con Người bạn (chỉ giảm thôi nhá… vì lục dục thất tình như là Tánh của Trời không tiêu diệt được, không giải thoát chúng được đâu mà nằm mơ!!)… Có ý nghĩa rằng bạn đang trong đời đạo Danh, Lợi, Tình.

Bạn nghiêng về Đạo Đời bạn giảm bớt Danh, Lợi, Tình. Ngõ hầu, dễ dàng thuận Thiên hành đạo mà thôi. Dần dần Việc đời đạo bạn xem nhẹ đi, việc đời đạo bạn rất thường gác bỏ ngoài tai… bạn nghiêng về Đạo đời, ưa thích lắng nghe Thiên Ý.

kinh-dich-la-gi
kinh-dich-la-gi

Con Người bạn dần dần tiến về trạng thái Xuất-Nhập Thần (chánh Thiền-Siêu Thiền). Bạn sẽ tự nhiên vẽ được cho mình một Vũ trụ quan, một Nhân sinh quan, không phụ lòng Trời, không thẹn với lòng mình và càng không hại người. Vũ trụ quan, Nhân sinh quan của bạn phù hợp cho hữu hình lẫn cả siêu hình… cái gì?? Cái gì đây??? Bạn Đã, Đang và sẽ mãi mãi TÙY THẾ, TUỲ THỜI, Đúng Chỗ, Đúng Lúc... Bạn đã thể hiện DỊCH LÀ THỜI LÚC… Con Người bạn ung dung tự tại, an hòa duyệt lạc cho chính bạn trước tiên và kế đến cho người khác phỏng theo, nếu họ muốn…

Bạn đang tiến về Đạo sĩ xứng danh, tiến về trình độ Dịch Lý sĩ. Bạn là người đủ và thừa sức Khai Mở Kỷ Nguyên Mới (bọn tà đạo, bá đạo, tà quyền cũng hay khai mở kỷ nguyên lắm nha… còn bạn Tu học chân chính, xin bạn chớ cao hứng ẩu tả, kẻo hối không kịp…)

  • Bước thứ chín:  Kỷ Nguyên Tiên-Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức.

(do dân tộc Việt-Nam bất đắc dĩ Chủ Xướng cho dân chúng, dân tộc Việt Nam trước tiên… kế đến cho Nhân loại và cho Hậu thế)

Tiên-Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức là Tài Năng Vô địch Tuyệt Vời của Tạo-Hóa, của Vũ trụ Vô Hữu…

Trước khi có Trời đất là Nó (NÓ là Tiên-Hậu Thiên Trí Tri Ý-Thức)

Hiện nay vẫn Chính là NÓ.

Và mãi mãi về sau nầy cũng vẫn chính là NÓ.

Nó là Chân Lý Mãi Mãi, Chân Lý Tuyệt đối…

Tự học kinh dịch
Tự học kinh dịch

Vì vậy Nó luôn Sẵn có trong chính tự thân con Người bạn… chính Nó dẫn bạn thường xuyên đến trạng thái Xuất-Nhập Thần, nếu bạn chuyên tâm học Dịch-lý Việt Nam… thứ tự tám bước nêu trên chỉ là tâm trạng ký ức của người học Dịch… sự thật không phân cách rõ rệt từng bước như vậy. Chúng tôi chỉ cho rõ thứ tự từ Hữu hình trở về Siêu hình, từ đời đạo trở về Đạo đời… đành rằng chúng chỉ là Nhất Lý:  Âm Dương là một Cùng lúc chung cùng.

Làm sao và làm cách nào bạn trải qua dễ dàng Những bước chánh trên đường học Dịch… Do Cái LÒNG CHÍ THÀNH muốn học Dịch nó thôi thúc bạn đó… chớ không ai bên ngoài chiêu dụ bạn được đâu… bạn bỏ cuộc… bạn xét lại tự đáy lòng chí thành của bạn… bạn Liền thấy ngay lập tức…

Bạn sai lầm trong phương pháp, phương thức học tập… chỉnh sửa dễ dàng nếu bạn vẫn có lòng chí thành với chính bạn… bạn nên Chí Thành để bạn thật sự trung thành với chính bạn… Nó là sức mạnh vô song giúp bạn Đắc lực trên con đường Tu Học Dịch Lý. Nó đủ và thừa sức cứu bạn, mà hoá ra bạn cứu được nhiều Người vô minh… vì bạn đã Cảm thông Thiên Địa rồi.

Xem thêm Phương Pháp học tập kinh dich hiệu quả nhất.

Cái gì, cái chi mà không Thay Đổi… lòng chí Thành của bạn cũng vậy… cho nên bạn phải hết sức quan tâm về lòng chí thành của chính mình… vì nó là thật sự cội nguồn An Bài số phận của bạn đó… Nó là Thủ Phạm của Mệnh số trong giai đoạn Biến Hóa sao đó.

NÓ là GỐC Hóa Sinh ra Mệnh Số. Bạn thừa Biết: Dịch Biến Dịch dã… cái gì rồi cũng Biến… NHƯNG bạn lại Biết: Biến Dịch bất Dịch dã… bạn dư. Biết Biến Hoá Luật thì Hết Thay đổi… bạn đem Lòng chí Thành của bạn thuận theo Biến Hóa Luật thì quá tuyệt, nghĩa là bạn tự hứa: tôi phải thông thạo am tường Biến Hóa Luật, tôi phải ứng dụng được Biến Hóa Luật… nhất định bạn Đạt Tâm Dịch.

Bạn lấy sự Thành Tín Tồn tồn…

Và làm nó thành:  Đạo nghĩa chi môn

Bạn đang theo phép: Đại Hùng – Đại Lực – Đại Từ Bi

Ghi chú: Lòng chí Thành giúp bạn Thăng Hoa và cũng giúp bạn Tha Hoá… Nó là Gốc của Tự Tin, Tự Tiến Thoái Hóa… Bạn đem Lòng chí Thành Tin vào Quỷ sứ bạn gặt hái Qủy sứ… Tin vào cái gì bạn sẽ gặt hái cái đó… Trong phạm vi bài nầy chúng tôi bàn về Lòng chí Thành của Người học Dịch mà thôi.

    Dịch Lý       Sĩ                                                                                                                                                     Biên Soạn

XUÂN-PHONG                                                                                                                                            CAO-THANH

 

 

                                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *