Vấn Đề Lý Học

Mục tiêu tối hậu: để cho người đời có thể lợi dùng Lý Học Âm Dương này mà hiểu biết được về đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa, đường đi dĩ nhiên của muôn loài vạn vật trong muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi đó vậy.

00– Triết nhân Đông Phương Âm Dương Lý trong xã hội loài người

01– Những danh từ cho cái khả năng phát xuất Âm Dương lý lẽ 

KHTK BIẾN HÓA TƯ NĂNG ĐỨC TRÍ BIẾT HIỂU và KHÔNG HIỂU
MN BIẾN ĐỘNG TỰ TÁNH TÍNH TRI BIẾT BIẾT và KHÔNG BIẾT
KHTK CỰC BIẾN ĐỔI HÓA THÀNH CỰC Ý BIẾT CỰC VÔ và CỰC HỮU

02– Lựa chọn những danh từ Âm Dương quá khác (được lý) nhưng đa số dễ hội ý Qui ước

Âm Dương được lý:

SIÊU HIỂN VÔ HỮU TĨNH ĐỘNG
HƯ THỰC ẨN HIỆN TIÊU TRƯỞNG

03– Muôn đời, khắp nơi và mãi mãi chỉ là:

  • Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Cực
  • tức là Đức Tính biết hóa thành Cực
  • có nghĩa là bất kể Siêu Hiển Linh Thiêng hơn kém, thảy thảy đều có ôm ấp Đức Tính biết hóa ra, biết trở nên, biết hóa thành rồi thì mới có thể bị và được trở thành thế này, thế khác, thế nọ hay thế kia mãi mãi đó vậy (Sinh Sinh Hóa Hóa).

04– Tại sao bạn ưa chuộng, tức như ưa thích hiểu biết về Âm Dương Lý?

Đáp: bởi vì Âm Dương Lý đang là con đường, đang có đáp ứng được cho nhu cầu Âm Dương Trí Tri, Ý nơi tự thân của tôi, có nghĩa là khả năng Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức đang có cùng động, cùng giao, cùng cảm, cùng thành ra là: Ưa Thích hoặc Yêu Chuộng.

05– Người sở đắc hoặc đạt lý Âm Dương đến độ Siêu Hiển Hiển Siêu thì sẽ có thể: Tĩnh Động Động Tĩnh, Ẩn Hiện Hiện Ẩn, Thoái Tiến Tiến Thoái trong tư thế thuận thiên hành đạo, tức là người ấy năng ngửa xem cúi xét Trí Tri, Ý Trời Đời Người rồi tùy duyên hội tụ của thiên hạ mà Cấu Tạo Hóa Thành, tức Khai Vật Thành Vụ đúng lúc, đúng thời, hợp tình, hợp lý và hợp ý.

Công việc làm của người đạt lý Âm Dương tới ở cao độ Siêu nào đó, thì dĩ nhiên Trí Tri, Ý của người ấy sẽ hình hiển hướng về cao độ đó, bất kể việc làm của giai đoạn nào, những công việc làm gì của người ấy cũng đều là cung ứng hướng về mục tiêu quân bình sinh hóa cho Âm Dương Trí Tri, Ý thừa thiếu trong thiên hạ đó vậy.

Những công việc làm càng hợp thời càng ảnh hưởng lớn lao trong cục diện nhân loại đó vậy.

Dịch Lý Sĩ

XUÂN PHONG

Biên Soạn

CAO THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *