VMDL 05. GIẢI THÍCH LUẬT VŨ TRỤ

Tôi, con người Hậu Thiên, dùng Lý Trí, một khí cụ siêu tuyệt mà trên đường truy nguyên đã chợt bắt gặp và khám phá ra Luật Cấu Tạo Hóa Thành Vũ Trụ:

KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG   ±   KHÔNG MANH VI   ⇔   K.H.T.K. CỰC

Bây giờ, tôi lại dùng Lý Trí để giải thích Luật Vũ Trụ, tức Lý Trí giải đáp mọi cái Tại Sao do chính Lý Trí thắc mắc.

  1. GIẢI THÍCH: KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG

Không Hoàn Toàn Không, trước hết chỉ là một danh từ với ý nghĩa:

  • K.H.T.K. là không có gì hết, nghĩa là không có hữu hình, không có vô hình, không có siêu hình, không có vô thần, không có hữu thần, không có thần, không có quỉ, không có cái có, không có cái không, không có Lý Trí, không có tư tưởng, không có biến hóa, không có con người, Vạn hữu, không có Động Tĩnh.
  • Hằng tỉ cái không không mà con người còn tưởng tượng thì vẫn hàm chứa có cái không, còn K.H.T.K. là không có gì hết.
  • K.H.T.K. có nghĩa là Vạn hữu Hậu Thiên bí tịt về nó, mặc dù trong chúng vốn xuất nguồn từ nó.
  • K.H.T.K. rất đáng Danh nguyên Đệ nhất, đối với người truy nguyên (vẫn chỉ là giả danh, giả thiết về K.H.T.K.).
  • K.H.T.K. là nguyên nhân đệ nhất, bởi vậy, mọi nguyên nhân linh động và mầu nhiệm và huyền diệu về sau này, hễ có Lý Biến hóa trở nên gì gì đi nữa, thời nguyên nhân tiên khởi chẳng lẽ khác KH.T.K.? Nếu K.H.T.K. không là nguyên nhân đệ nhất, thời nguyên nhân thỏa đáng cho mọi cái Tại sao là nguyên nhân nào? Nguyên nhân Đức tin, Niềm tin ư? Thời căn cội nào tạo ra niềm tin? Phải chăng niềm tin chỉ xuất hiện khi có niềm tin? Và tin trên căn bản nào, trên căn bản sau bao thời gian biết hoài nghi cùng tột? hay là vấn đề Mặc khải siêu nhiên tăng cường cho Lý Trí? Vậy, trước cái Mặc khải, thời K.H.T.K. không có Mặc khải, không có gì hết.

Nguyên nhân đầu tiên là Vô thần? như thế thì có cái thứ Vô thần. Tôi gọi K.H.T.K. không có vấn đề Vô thần, Hữu thần gì ráo trọi.

Chân Lý là chân lý, con người không muốn, hay muốn vẫn sống và vẫn khao khát Chân Lý, tìm về nguyên nhân đệ nhất là tìm về lẽ thật, nhưng khi nhìn biết về Chân Lý, nhận ra Chân Lý thì không ai giống ai.

  1. GIẢI THÍCH: KHÔNG MANH VI

Một câu hỏi hóc búa:
Tại sao K.H.T.K. là không có gì hết, lại được biến hóa, biết biến hóa?

Phải thú nhận: đối với con người, khí cụ sẵn có sắc bén linh động và huyền nhiệm nhất là Lý Trí, nhờ nó mà ta tư tưởng, mơ tưởng, trừu tượng đủ thứ, nó cũng chỉ cho phép tôi con người Hậu Thiên hiểu rằng K.H.T.K. là nguyên đệ nhất của mọi cái Thành về sau; K.H.T.K. là không có Lý Trí sẽ thành Lý Trí. Cái hiểu K.H.T.K. như vậy và gọi là nguyên nhân đệ nhất thì vẫn chưa hiểu gì về nó.

Vì lẽ, Lý Trí con người còn hiểu được K.H.T.K. thì nó nào phải là K.H.T.K. chính thị?

Nhưng lực lượng Lý Trí của tôi vừa hiểu không có Lý Trí, không tâm trí là K.H.T.K. là nguyên nhân Đệ nhất, lấy công tâm mà nói: cái K.H.T.K. không là gì hết đó, được Lý Trí tôi biết đến bởi “tánh biết – tánh không biết” của Lý Trí; tôi xin nói cho được vô tư, cái K.H.T.K. mà tôi vừa nêu là K.H.T.K. thật ra không xứng danh, phải ví như Âm Dương K.H.T.K. vì nó chính là K.H.T.K. được và bị manh vi bởi Lý Trí gọi là K.H.T.K. manh vi và viết tắt K.M.V.

K.M.V. là gì? Là giống hệt K.H.T.K. nhưng hơi khác là có Lý Trí mon men tới. Vậy nó là Không Hoàn Toàn Không của Lý Trí.

Chính ra, K.H.T.K. và K.M.V. chỉ là một, nhưng trong chúng ôm ấp mà hơi khác nhau về ban ý nghĩa, nghĩa lý cho nhau sánh bằng với Biến hóa (K.M.V.) và không biến hóa (K.H.T.K).

Cho nên, một mình K.M.V. là vô lý. Lấy lý gì mà có K.M.V. ? Phải chăng, sở dĩ Lý Trí tôi hiểu K.M.V. là do K.H.T.K. ban nghĩa. Rằng : K.M.V. chỉ là K.H.T.K nhưng hơi khác là có Lý Trí tưởng đến, tức là K.M.V. đồng nghĩa với sự có cái K.H.T.K.

K.H.T.K và K.M.V. là ĐỒNG NHI DỊ, là cái tương đồng nhưng hơi khác. So sánh chúng mà hóa ra thích hợp với Yếu lý Đồng Nhi Dị, nó là uyên nguyên huyền nhiệm có sự biến hóa bất chấp không gian, thời gian, bất chấp con người.

Vậy K.M.V. chỉ là cái Tánh Biến Hóa ra của K.H.T.K
K.M.V. có ôm ấp K.H.T.K.

Rốt ráo mà luận: đồng nghĩa với Lý Tríkhông Lý Trí, tư tưởng không tư tưởng (Âm Dương Lý; lẽ thật muôn đời và muôn nơi).

Nếu Lý Trí là năng lực Biến hóakhông Biến hóa thì Lý Trí là cái Tánh Biết không Biết, có tư tưởng không có tư tưởng. Chúng tự tại tự nội tự hữu làm căn bản chung cùng lẫn cho nhau.

Vậy, kể từ đây chúng ta đã quá rõ: K.H.T.K và K.M.V. chỉ là vấn đề siêu nhiên, siêu hình Biến hóa luật, chỉ vì tại Yếu Lý Đồng Nhi Dị, tức là K.H.T.K.M.V.

K.H.T.K. và K.M.V. hai mà một. K.M.V. ám chỉ K.H.T.K có Lý Cực (lúc cuối cùng) của K.H.T.K. Ta có thể gọi mà không sai lầm rằng: K.M.V. là nguyên nhân đệ nhất.

Hậu Thiên, mọi cái thành gì… gì… thành cái siêu tuyệt, thành cái toàn năng, thành cái Chí Thiện – Chí Ác, tất thấy đều ôm ấp định luật Tiên Thiên là K.M.V., có nghĩa là cái Trí Tri, Ý Thành. Từ đó, được ví như là Tiên Thiên Trí Tri, Ý sánh với mọi cái Thành về sau.

Trên đời, hiểu được mọi cái Tại sao là cùng đồng nghĩa với hiểu về Tiên Thiên Tánh hay Tiên Thiên Trí Tri, Ý. Và do đó, dõi theo và rình rập khám phá được Luật Khởi đầu Tạo Lập Vũ Trụ, Luật KHÔNG MANH VI.

Hiểu Luật KHÔNG MANH VI để làm gì? để đưa mình về với gần thiên nhiên tánh, xa rời giả tạo mê lầm, tức là về với cái Đức tánh của Không Hoàn Toàn Không Manh Vi.

  1. GIẢI THÍCH: KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG CỰC

K.H.T.K.CỰC chỉ là một danh từ ám chỉ gồm cả K.H.T.K và K.M.V., chỉ là một mà tự trong có hai, giống mà hơi khác nhau, ám chỉ Yếu Lý Đồng Nhi Dị, là K.H.T.K. có cái Lý Cực, là K.H.T.K. trở nên K.M.V.

K.H.T.K.CỰC là: K.H.T.K đã quá lâu, cùng với quá trình mầu nhiệm của nó.

K.H.T.K.CỰC là: K.H.T.K trở nên hơi khác, là cáo chung K.H.T.K.

K.H.T.K.CỰC là: bộ mặt mới, là cùng cực của K.H.T.K.

K.H.T.K.CỰC là: K.H.T.K. trở nên K.H.T.K.M.V., là Luật Khởi đầu Tạo Lập Vũ Trụ, là Tạo hóa

K.H.T.K.CỰC là: K.H.T.K.M.V. Biến hóa, hóa sinh, là K.H.T.K. linh động, mầu nhiệm và có khắp mọi nơi, không xen cách được.

K.H.T.K.CỰC là: Lý tính Tiên Thiên, Trí Tri, Ý  Tiên Thiên, là có Thần ThứcĐức Thần Minh, là có cái bất diệt, tuyệt đối, là có cái luật Vô Hữu Hình, là cái chưa hình hiển mà để hiển hình.

K.H.T.K.CỰC là: Có cái trước không gian, thời gian

K.H.T.K.CỰC là: Cái căn bản để trở nên; là Đức tánh biết hóa ra thế này thế khác

Vậy thì K.H.T.K. có tánh của nó, là tánh hóa ra, tánh biết trở nên. Bởi lý lẽ đó mà về sau Vạn Hữu mới có thể trở nên, mới có thể sinh hóa ra thế này thế khác và đều có ôm ấp K.H.T.K.CỰC, vạn hữu được ví như là bông trái của K.H.T.K.CỰC.

Nếu kể từ thuở K.H.T.K. chưa có tánh của nó thì vạn hữu cũng sẽ chẳng có, nhưng hiện nay thì cơ nghiệp TẠO HÓA đã dẫy đầy vậy.

K.H.T.K.CỰC đã tụ thành có nghĩa là không còn trở về K.H.T.K. nữa được.

Của:      XUÂN PHONG

                                                                    Và         CAO THANH

Viết xong giờ: Phục – Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *